MONTAŻ WODOMIERZA – DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ – UZYSKANIE ZGODY ORAZ PROCEDURA MONTAŻU | ZGK Kąty Wrocławskie

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

MONTAŻ WODOMIERZA – DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ – UZYSKANIE ZGODY ORAZ PROCEDURA MONTAŻU

Klient, który ma zawartą umowę na dostawę wody i odbiór ścieków z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ma prawo zamontować wodomierz odliczający wodę przeznaczoną na cele podlewania ogrodu przydomowego.  W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:

  1. Zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zakładu o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym propozycję lokalizacji przedmiotowego wodomierza (szkic) (usługa odpłatna: zgodnie z obowiązującym cennikiem). 
  2. Następnie należy przygotować instalację ogrodową zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Koszt przygotowania instalacji ponosi Klient.
  3. Zgłosić instalację do odbioru wnioskiem o czynności kontrolne. Po pozytywnej weryfikacji instalacji klient może zlecić ZGK Sp. z o.o. montaż wodomierza z nakładką do odczytu zdalnego, który zamontowany zostanie jako wodomierz ogrodowy. Koszt urządzenia i usługi – zgodnie z cennikiem.
    Istnieje możliwość zamontowania wodomierza we własnym zakresie.Wodomierz powinien być przystosowany do odczytu zdalnego, zgodnie z systemem wdrożonym przez ZGK Sp. z o.o. dla klientów z obszaru Gminy Kąty Wrocławskie. Specyfikacje techniczne wodomierzy kompatybilnych oraz szczegółowe informacje: Dział Wodociągów tel.: 71 39 13 246.
    Po samodzielnym zamontowaniu wodomierza należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zaplombowanie wodomierza służącego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej oraz zaprogramowanie nakładki do odczytu zdalnego- koszt zgodnie z cennikiem. W przypadku zakupu wodomierza niekompatybilnego z systemem  ZGK Sp. z o.o. lub wodomierza bez nakładki radiowej koszt comiesięcznego abonamentu wynosi 31,88 zł brutto.
  4. Na podstawie protokołu z plombowania Państwa wodomierz zostanie wprowadzony do bazy danych i będzie mógł służyć do odliczania wody bezpowrotnie zużytej.


UWAGA!: Wodomierz – podlicznik należy wymieniać co 5 lat. Nakładkę do odczytu zdalnego należy wymieniać co 10 lat. Koszty wymiany wodomierza ogrodowego ponosi klient.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2023 r., poz. 537, ust. 6) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”