KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.

1. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że:

•    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich,  ul. 1 Maja 26 B,  55-080 Kąty Wrocławskie,
•    dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich : 
inspektor@zgk-katy.pl.
•    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług wodociągowych, kanalizacyjnych, związanych z gospodarką odpadami  lub oczyszczania ścieków, realizacji umów na w/w usługi oraz ich rozliczania i fakturowania (art. 6, ust. 1, lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
•    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
•    Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:– osobom upoważnionym przez ZGK – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, innym odbiorcom – np. dostawcom systemów IT, kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, instytucjom które zgodnie z obwiązującymi przepisami mogą żądać przekazania danych
•    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonanej usługi lub transakcji lub do upłynięcia terminu przechowywania dowodów księgowych określonego Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,
•    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
•    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
•    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie konieczne do realizacji usług.

 

2. Informacja o ochronie danych osobowych

 

W związku z tym chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach.

Administratorem danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 26B, 55-080 Kąty Wrocławskie, zwanym dalej ZGK.
Państwa dane osobowe zbieramy w związku ze świadczonymi usługami, zawieraniem i wykonywaniem umów, w celu umożliwienia realizacji usług oraz rozliczeń. Dane osobowe są zapisywane w systemach informatycznych naszej firmy lub przechowywane w formie papierowej (umowy, faktury, dokumentacja techniczna, dokumentacja księgowa, itp.) oraz w urządzeniach technicznych służących do obsługi zawartych z nami umów.

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

•    imię (imiona) i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres lokalizacji przyłączy, adres e-mail, numer telefonu,
•    w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
Podstawą przetwarzania danych są zawarte umowy, wyrażone zgody, jak również prawnie uzasadnione interesy ZGK oraz wypełnianie obowiązków ustawowych.
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach :
•    zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności czynności wynikających z zawartej umowy, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
•    realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
•    ochrony praw ZGK zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń, zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, jak również realizacji uzasadnionego interesu ZGK
•    przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji technicznych i handlowych.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
•    podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu ZGK w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; 
•    w szczególności Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Katach Wrocławskich  może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe, informatyczne i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ZGK umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ZGK
•    organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katach Wrocławskich stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ZGK wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i naszych.
Ponadto, mają Państwo prawo do:
•    żądania dostępu do danych osobowych: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
•     sprostowania danych osobowych: mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe,
•    żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile dane są już zbędne dla celów, w których zostały zebrane, a nie zachodzą okoliczności przewidziane prawem dla dalszego ich przetwarzania,
•    ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
•    przenoszenia danych osobowych,
•    sprzeciwu: wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego albo dotyczącego przetwarzania Państwa danych w ramach prawnie uzasadnionych interesów ZGK, z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją.

 

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące Państwa danych osobowych można kierować do zakładowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mailowy: inspektor@zgk-katy.pl  lub na adres  : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26 B, 55-080 Kąty Wrocławskie.