OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PRZYCZEPA (WYWROTKA DWUOSIOWA) TYPU T-604 | ZGK Kąty Wrocławskie

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

17.10.2022

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PRZYCZEPA (WYWROTKA DWUOSIOWA) TYPU T-604

Marka pojazdu: POL-MOT Warfama 

Nr rejestracyjny: DWR 0166P 

Data produkcji: 2009 

Nr fabryczny: 090040 

Maksymalna masa całkowita: 6 400kg 

Dopuszczalna masa całkowita: 6 400kg 

Masa własna: 1 900 kg 

Dopuszczalna ładowność: 4 500kg 

Największy dopuszczalny nacisk osi: 31,90 kN

 

 


 

Oferta winna zawierać:

  • Proponowaną cenę zakupu brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług), 
  • Dowód wpłaty wadium, 
  • Dane osobowe oferenta tj. zawierające: w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail (jeżeli oferent chce otrzymać powiadomienie w ten sposób); w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nr NIP i dane firmy; w przypadku osób prawnych – odpis z KRS oraz adres korespondencyjny lub adres e-mail (jeżeli oferent chce otrzymać powiadomienie w ten sposób) 
  • Informację o zwrocie wadium, z podaniem numeru rachunku bankowego 
  • Podpis oferenta.

Cena wywoławcza: 12 000,00 zł brutto

Oferty opiewające na cenę niższą niż wywoławcza nie będą brane pod uwagę. 
Pojazd można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Kąty Wrocławskie kod pocztowy 55-080. 
Oferty z podanymi cenami brutto należy przesłać pod wyżej podany adres do dnia 28.10.2022 r. do godziny 15:00. 

Do złożonej oferty należy dostarczyć, pod rygorem odrzucenia oferty, dowód wniesienia wadium wysokości 10% oferowanej ceny na konto Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie nr 12 9574 0005 2001 0000 0417 0001. 
W przypadku składania ofert drogą pocztową liczy się data wpływu na dziennik podawczy ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich. Uczestnikowi, którego oferta zostanie wybrana, wadium zostanie zwrócone i  zostanie on poinformowany o wynikach przetargu na adres e-mailowy lub pocztowy wskazany w ofercie. Całkowita wpłata winna nastąpić przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT na wskazane na fakturze konto, przy czym w tytule przelewu oferent winien podać: zapłata za fakturę nr… Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone na podany w ofercie rachunek bankowy, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada, jeżeli uczestnik, którego oferta zostanie wybrana we wskazanym terminie, nie wpłaci zaoferowanej ceny  lub nie odbierze przyczepy we wskazanym terminie.
Oferujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyn, a także dodatkowych negocjacji z oferentami. W przypadku, gdy zostaną złożone co najmniej dwie oferty cenowe z jednakową ceną, Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia, w terminie przez siebie wskazanym, ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen mniejszych niż ceny wcześniej zaoferowane.

Sprzedający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Szczegółowe informacje po nr tel.: 501 523 445